Dla nauczycieli i rodziców

Giełda szkół w Niemczech.

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Jesteśmy świadkami wielu rankingów, ocen i dyskusji na temat jakości funkcjonowania szkół. Spośród wielu spraw dotyczących współczesnej edukacji ten problem wydaje się istotny, bowiem może świadczyć o ogólnej przydatności polskiej szkoły w procesach przemian, których jesteśmy świadkami i uczestnikami.
Oczywistym jest, że nie ma takich samych dwóch szkół. Każda działa w innym otoczeniu, innej sytuacji społecznej; dotyczy to uczniów, nauczycieli, rodziców i usytuowania szkoły na mapie dużego miasta.
Jak przebiega proces edukacji w GM-4 w Szczecinie?
Dyrekcja gimnazjum, pedagodzy i nauczyciele stale pracują nad tym, by przekonać uczniów i rodziców, że szkoła jest im przyjazna i warto się uczyć. Tej sprawie, a także trosce o uczniów zdolnych i pracowitych poświęca się wiele uwagi. Pracują koła zainteresowań i sekcje sportowe, wielu uczniów przygotowuje się do różnego rodzaju konkursów, festiwali i zawodów sportowych. Nauczyciele wykazują troske o każdego ucznia. Wyzwaniem dla gimnazjum jest zmiana proporcji miedzy tymi, którzy uważają, że szkoła jest uciązliwym obowiązkiem, lekceważonym i ignorowanym, miejscem wyzwalania róznych frustracji, czesto agresj - a tymi, którzy we współdziałaniu z nauczycielami szkoły i przy wsparciu rodziców upatrują w zdobywaniu wykształcenia ciekawa "przygode młodości", drogę do dalszej nauki umożliwiającej awans życiowy. Coraz bardziej widoczna i powiększająca się grupę stanowią uczniowie zdolni, członkowie kół zainteresowań, zespołów, zdobywający wyróżnienia i nagrody na konkursach, festiwalach i w ogólnomiejskich zawodach sportowych, później dobrze radzący sobie z nauką w prestiżowych liceach. Orientują się na nich mniej lub bardziej jawnie inni uczniowie. Szkoła nie tylko promuje uczniów zdolnych, przede wszystkim wiele wysiłku wkłada w to, by każdy uczeń mógł osiągnąc wyniki na miarę swoich potencjalnych możliwości.
Co sprzyja pracy szkoły?
Coraz lepsze jej wyposażenie w komputery i programy, dobra biblioteka i czytelnia zaopatrzone w klasyczne i nowe pozycje literatury pięknej i popularno-naukowej, sprzęt sportowy i akcesoria niezbędne do nauki i zajęć pozalekcyjnych. Przede wszystkim jednak o postępach decyduje stała, systematyczna i trudna praca kierownictwa szkoły, nauczycieli, pedagogów szkolnych, zespołów specjalistycznych, współpraca z rodzicami i spełnianie tego wszystkiego, co rozumie się pojęciem szkoły środowiskowej.
Czego powinno się oczekiwać od państwa i władzy?
Przede wszystkim działań likwidujących bezrobocie i biedę, które są powodem nieszcześć ludzi i patologii, ograniczających skuteczność edukacyjno-wychowawczą szkół. Od władz oświatowych trzeba oczekiwać stałych doskonaleń systemu oświaty i wychowania. Należy rozpocząć pracę nad lokalnym, miejskim systemem obiektywnej oceny pracy szkół, który w dużym stopniu powinien uwzględniać sytuacje społeczno-środowiskowe, w których funkcjonują szkoły. Wówczas oceny szkół będą bardziej sprawiedliwe, ich sytuacja lepiej określona, a pomoc miasta jako organu prowadzącego bardziej przemyślana i skuteczna w dziele zmagań szkoły z trudną rzeczywistością.
mgr Teresa Ostrowska,
nauczycielka w Gimnazjum nr 4 w Szczecinie
na górę strony